Ancol bậc 1 là gì

     

I. Định nghĩa Ancol là gì? 

Ancol hay nói một cách khác với chiếc tên thân thuộc là rượu. Bọn chúng là một hợp hóa học hữu cơ có chứa team –OH được gắn vào một trong những nguyên tử cacbon nhưng mang đến lượt nó thì lại thêm với một nguyên tử hydro hay cacbon khác.

Bạn đang xem: Ancol bậc 1 là gì

*
Cách khẳng định ancol bậc mấy?" width="390">

Cấu trúc của ancol gồm nhóm chức hydroxyl -OH thêm với cacbon lai sp³. Có cách gọi khác là nhóm chức ancol.

II. Bậc của Ancol, phân một số loại ancol


- phụ thuộc vào số nhóm –OH trong phân tử các ancol được phân làm ancol đơn chức cùng ancol nhiều chức.

- Bậc của ancol được tính bằng bậc của nguyên tử cacbon link với đội –OH.

- Ancol no đối kháng chức mạch hở: Phân tử có một nhóm –OH link với gốc Ankyl: CnH2n+1-OH

Ví dụ: CH3-OH, C3H7-OH,…

Ancol ko no, đối chọi chức, mạch hở: Phân tử có một nhóm –OH link với nguyên tử cacbon no của gốc hidrocacbon ko no.

Ví dụ: CH2=CH-CH2-OH, CH3-CH=CH-CH2-OH…

Ancol thơm, đối kháng chức: Phân tử bao gồm nhóm –OH links với nguyên tử cacbon no ở trong mạch nhánh của vòng benzene.

Ví dụ: C6H5-CH2-OH (ancol benzynic)

Ancol vòng no, đơn chức: Phân tất cả nhóm –OH link với nguyên tử cacbon no thuộc nhóm hidrocacbon vòng no.

Ví dụ: C6H11OH (xiclohexanol)

Ancol nhiều chức: Phân tử gồm hai hay các nhóm –OH ancol

Ví dụ: HO-CH2-OH etylen glycol; HO-CH2-CH2OH-CH2-OH glixerol

III. đặc điểm vật lý của ancol?

Trạng thái tồn tại: tự C1 đến C12 là hóa học lỏng, từ C13 trở lên là hóa học rắn.

Nhiệt độ sôi: So với các chất có M tương đương thì ánh nắng mặt trời sôi của: muối > Axit > Ancol > Andehit > Hidrocacbon, ete cùng este… nhiệt độ sôi sẽ phụ thuộc vào yếu đuối tố:

Độ tan: Ancol gồm 1, 2, 3 nguyên tử C trong phân tử tung vô hạn trong nước.

IV.Tính chất hóa học của ancol là gì?

Ancol bội phản ứng với sắt kẽm kim loại kiềm (Ancol + Na)

Phản ứng của Ancol + Na

R(OH)z + zNa → R(ONa)z + z/2H2

Ancol hầu như sẽ không phản ứng được cùng rất NaOH nhưng mà natri ancolat sẽ ảnh hưởng phân hủy trả toàn. Núm thể:

R(ONа)z + zH2O → R(OH)z + zNaOH 

Chú ý:

Trong bội phản ứng của ancol với mãng cầu thì:

mbình na tăng = mancol – mH2 = nancol.(MR + 16z)

mbình ancol tăng = mNa – mH2 = nancol.22z

Nếu chúng ta cho dung dịch ancol làm phản ứng với na thì ở bên cạnh phản ứng của ancol còn có phản ứng của H2O cùng với Na.Số team chức Ancol = 2.nH2/nAncol

Ancol phản bội ứng cùng với axit 

Ancol phản nghịch ứng cùng với axit vô cơ HX (Ancol + H2SO4, Ancol + HCl)

CnH2n+2-2k-z(OH)z + (z + k)HX→ CnH2n+2-zXx+k

Trong đó: số nguyên tử X sẽ bằng tổng số team OH với số liên kết pi

Ancol bội phản ứng cùng với axit cơ học (phản ứng este hóa) 

ROH +R’COOH ⇔ R’COOR + H2O

yR(OH)x + xR’(COOH)y ⇔ R’x(COO)xyRy + xyH2O

Chú ý:

Phản ứng buộc phải được triển khai trong môi trường axit với đun nóng.Phản ứng bao gồm tính thuận nghịch chính vì như thế cần chú ý đến di chuyển cân bằng.

Phản ứng tách nước 

Tách nước từ là 1 phân tử ancol chế tạo anken của ancol no, đối kháng chức, mạch hở

CnH2n+1OH = CnH2n + H2O (H2SO4 đặc, >170 độ C)

- Điều kiện của ancol khi thâm nhập phản ứng này là phải có Hg.

Xem thêm: 10 Công Việc Làm Máy Tính Tại Nhà Lương 7, Việc Làm Online Trên Máy Tính Tại Nhà

- Nếu ancol no, đối chọi chức mạch hở không bóc tách nước tạo ra anken thì Ancol đó không tồn tại Ha (là CH3OH hoặc ancol nhưng mà nguyên tử C link với OH chỉ liên kết với C bậc 3 khác).

- Nếu một ancol bóc tách nước tạo thành hỗn hợp nhiều anken thì sẽ là ancol bậc cao (bậc II, bậc III) với mạch C không đối xứng qua c liên kết với OH.

- Nhiều ancol bóc nước tạo ra một anken thì xảy ra các kĩ năng sau:

- các phản ứng bóc tách nước quánh biệt:

CH2OH-CH2OH → CH3CHO + H2O

CH2OH-CHOH-CH2OH → CH2=CH-CHO + 2H2O

Tách nước từ 2 phân tử ancol chế tạo ra ete

ROH + ROH → ROR + H2O (H2SO4 đặc, 140 độ C)

Chú ý:

- từ bỏ n ancol khác nhau khi tách bóc nước ta chiếm được n.(n + 1)/2 ete trong số đó có n ete đối xứng. 

- Nếu tách bóc nước thu được các ete gồm số mol đều nhau thì các ancol thâm nhập phản ứng cũng đều có số mol đều bằng nhau và nAncol = 2.nete = 2.nH2O và nAncol = mete + nH2O + mAncol dư

Phản ứng thoái hóa (Ancol + O2)

Oxi hóa trả toàn

CxHyOz + (x + y/4 – z/2)O2 → xCO2 + y/2H2O

Chú ý:

– bội phản ứng đốt cháy của ancol sẽ có đặc điểm tương từ bỏ với phản ứng đốt cháy hidrocacbon tương ứng.

+ Nếu chúng ta đốt cháy ancol và mang đến nH2O > nCO2 thì ancol lấy đốt cháy là ancol no và nAncol = nH2O – nCO2.

+ nếu lúc đốt cháy ancol đến nH2O > 1,5.nCO2 thì ancol là CH3OH. Chỉ tất cả CH4 và CH3OH có đặc điểm này (không nói amin).

Khi đốt cháy 1 hợp hóa học hữu cơ X thấy nH2O > nCO2 = chất đó là ankan, ancol no mạch hở hoặc ete no mạch hở (cùng gồm công thức CnH2n+2O4).

Oxi hóa không trọn vẹn (Ancol + CuO hoặc Ox có xúc tác là Cu)

+ Ancol bậc l + Cuo tạo anđehit: RCH2OH + CuORCHO + Cu + H2O

+ Ancol bậc II + CuO sản xuất xeton: RCHOHR’ + CuO – RCOR’ + Cu + H2O

+ Ancol bậc III không trở nên oxi hóa bởi CuO. 

Chú ý là: mchất rắn giảm = mCuO phản ứng – mCu sinh sản thành = 16.nAncol đối chọi chức

Phản ứng riêng biệt của một số loại ancol 

Ancol etylic CH3CH2OH:

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O (men giấm)

2C2H5OH → CH2=CH-CH=CH2 + 2H2O + H2 (Al2O3, ZnO, 450°C)

Ancol không no gồm phản ứng như hidrocacbon tương ứng

– phản nghịch ứng với Hidro, alylic CH = CH – CH2OH: Ancol + H2 

CH2=CH-CH2OH + H2→CH3-CH2-CH2OH (Ni, t0)

– phản nghịch ứng cùng với Brom: Ancol + Br2

CH2=CH-CH2OH + Br2 →CH2Br-CHBr-CH2OH

– làm phản ứng cùng với dd thuốc tím: Ancol + KMnO4

3CH2=CH-CH2OH + 2KMnO4 + 4H2O → 3C3H5(OH)3 + 2KOH + 2MnO2

Ancol nhiều chức có những nhóm OH ngay thức thì kề: tạo ra dung dịch màu xanh lá cây lam với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

2R(OH)2 + Cu(OH)2 → 2Cu + 2H2O

Một số trường đúng theo ancol không bền

- Ancol có nhóm OH liên kết với C nổi đôi gửi vị thành anđehit hoặc xeton:

CH2=CH-OH → CH3CHO

CH2=COH-CH3 → CH3-CO-CH3

- Ancol bao gồm 2 đội OH thuộc gắn vào 1 nguyên tử C bị bóc nước tạo anđehit hoặc xeton:

RCH(OH)2 → RCHO + H2O 

HO-CO-OH → H2O + CO2 

RC(OH)2R → RCOR’ + H2O

- Ancol bao gồm 3 nhóm OH cùng gắn vào 1 nguyên tử C bị tách nước tạo thành axit:

RC(OH)3 → RCOOH + H2O

V. Các cách thức điều chế ancol

- thực hiện dẫn xuất halogen

CnH2n+2-2k-xXx + xMOH → CnH2n+2-2k-x(OH)x + xMX

- cộng nước vào anken để tạo nên ancol no, đơn chức với mạch hở. Phản ứng được tuân theo quy tắc cùng Maccopnhicop yêu cầu nếu anken là đối xứng thì phản nghịch ứng chỉ tạo thành 1 ancol

CnH2n + H2O → CnH2n+1OH (H+)

- Trong môi trường thiên nhiên kiềm tiến hành thủy phân este

RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

- cùng H2 vào andehit tuyệt xeton

RCHO + H2 → RCH2OH (Ni, to)

RCOR’ + H2 → RCHOHR’ (Ni, to)

- sử dụng dung dịch KMnO4 oxi hóa phù hợp chất bao gồm nối đôi

3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH2OH-CH2OH + 2KOH + 2MnO2

VI. Ứng dụng của ancol ra sao?

- Metanol được sử dụng đa số trong cấp dưỡng anđehit fomic – nguyên vật liệu cho ngành công nghiệp chất dẻo

- Etanol được dùng làm điều chế một trong những hợp chất hữu cơ như axit axetic, etyl axetat, dietyl ete,… do có khả năng hòa tan giỏi một số hợp hóa học hữu cơ cần chất này được thực hiện trong pha vecni, dược phẩm hay nước hoa,… trong đời sống, chúng được dùng cho pha chế các loại đồ uống với những độ ancol khác nhau.

VII. Bài bác tập vận dụng

Bài tập 1: Viết phương trình của bội nghịch ứng propan-1-ol với từng chất sau đây và đã cho thấy vai trò của ancol trong đó.

a) Natri kim loại

b) CuO, đun nóng

c) Axit HBr, tất cả xúc tác

Lời giải:

a) 2CH3-CH2-CH2OH + 2Na → 2CH3-CH2-CH2ONa + H2

Ancol làm hóa học oxi hóa

b) CH3-CH2-CH2OH + CuO → CH3-CH2-CHO + Cu + H2O

Ancol giữ vai trò là hóa học khử

c) CH3-CH2-CH2OH + HBr → CH3-CH2-CH2Br + H2O

Ancol nhập vai trò là bazơ

Bài tập 2: dùng cách thức hóa học để phân biệt các chất lỏng etanol, glixerol, nước cùng benzen trong các lọ ko dán nhãn.

Xem thêm: Có Mấy Phương Pháp Bảo Quản Nông Sản? 3 4 5 6 Các Phương Pháp Bảo Quản Thực Phẩm Bạn Cần Biết

Lời giải:

- đem mỗi hóa học lỏng 1 ít cho ra những ống nghiệm khác biệt và đánh số thứ tự tương xứng với sản phẩm

- Cho theo lần lượt nước dư vào trong số ống nghiệm

- Ống nghiệm nào ko tan và có hiện tượng dung dịch tạo thành 2 lớp thì là benzen

- Với rất nhiều ống nghiệm còn lại sẽ có được hiện tượng đồng nhất

- Tiến hàng cho Cu(OH)2 vào 3 chất không được xác định, chất cho ra phức màu xanh lá cây lam là C3H5(OH)3, còn lại không có hiện tượng gì.

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → 2Cu + 2H2O

- Đốt 2 hóa học còn lại, sau đó cho đi qua dung dịch nước vôi trong, hóa học nào có thành phầm sinh ra có tác dụng đục nước vôi vào là C2H5OH, sót lại là H2O

C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Bài tập 3: cho 3,70 gam một ancol X no, 1-1 chức và mạch hở tính năng cùng mãng cầu dư tất cả thấy 0,56 lít khí thoát ra ngoài (tại đktc). Vậy công thức phân tử X là: