ANCOL X TÁC DỤNG ĐƯỢC VỚI CUOH2 ĐỐT CHÁY HOÀN TOÀN M GAM X CẦN X LÍT O2 ĐKTC, THU ĐƯỢC 0,4 MOL CO2

     
Điều phía trang này:

DẠNG 2: NHỮNG CHẤT TÁC DỤNG VỚI Cu(OH)2

LÍ THUYẾTI. Làm phản ứng ở ánh sáng thường1. Ancol đa chức có các nhóm -OH kề nhau

- tạo nên phức màu xanh lam

- Ví dụ: etilen glicol C2H4(OH)2; glixerol C3H5(OH)3

TQ: 2CxHyOz + Cu(OH)2 → (CxHy-1Oz)2Cu + 2H2O

Màu xanh lam2. Phần đa chất có khá nhiều nhóm OH kề nhau

- tạo nên phức màu xanh da trời lam

- Glucozo, frutozo, saccarozo, mantozo

TQ: 2CxHyOz + Cu(OH)2 → (CxHy-1Oz)2Cu + 2H2O

Màu xanh lam3. Axit cacboxylic RCOOH

2RCOOH + Cu(OH)2 → (RCOO)2Cu + 2H2O

4. Tri peptit trở lên cùng protein

- gồm phản ứng màu sắc biure cùng với Cu(OH)2/OH- sinh sản phức color tím

II. Phản bội ứng khi đun nóng- số đông chất tất cả chứa team chức andehit –CHO khi tác dụng với Cu(OH)2 nấu nóng sẽ mang lại kết tủa Cu2O màu đỏ gạch

- gần như chất cất nhóm – cho thường gặp

+ andehit

+ Glucozo

+ Mantozo

RCHO + 2Cu(OH)2 + NaOH

*

RCOONa + Cu2O↓đỏ gạch + 2H2O

( gần như chất không có tương đối nhiều nhóm OH kề nhau, chỉ tất cả nhóm –CHO thì không phản ứng cùng với Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời thường)CÂU HỎICâu 1.Câu 45-CD7-439: Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: HOCH2-CH2OH (X); HOCH2-CH2-CH2OH (Y); HOCH2-CHOH-CH2OH (Z); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R); CH3-CHOH-CH2OH (T). Phần lớn chất tính năng được cùng với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lá cây lam làA. X, Y, Z, T. B. X, Y, R, T. C. Z, R, T. D. X, Z, T.

Bạn đang xem: Ancol x tác dụng được với cuoh2 đốt cháy hoàn toàn m gam x cần x lít o2 đktc, thu được 0,4 mol co2

Bạn đang xem: phản bội ứng với đồng (ii) hiđroxitCâu 2.Câu 8-B8-371: cho những chất: rượu (ancol) etylic, glixerin (glixerol), glucozơ, đimetyl ete và axit fomic. Số chất chức năng được cùng với Cu(OH)2 làA. 4. B. 3. C. 1. D. 2.Câu 3.Câu 38-B9-148: Cho các hợp hóa học sau: (a) HOCH2-CH2OH. (b) HOCH2-CH2-CH2OH. (c) HOCH2-CH(OH)-CH2OH. (d) CH3-CH(OH)-CH2OH. (e) CH3-CH2OH. (f) CH3-O-CH2CH3.

Các chất đều tính năng được cùng với Na, Cu(OH)2 là:

A. (a), (b), (c). B. (c), (d), (f). C. (a), (c), (d). D. (c), (d), (e).Câu 4.Câu 14-B10-937: Các hỗn hợp phản ứng được cùng với Cu(OH)2 ở ánh sáng thường là:A. lòng trắng trứng, fructozơ, axeton. B. anđehit axetic, saccarozơ, axit axetic.C. fructozơ, axit acrylic, ancol etylic. D. glixerol, axit axetic, glucozơ.Câu 5.Câu 51-B10-937: chất X bao gồm các điểm sáng sau: phân tử có không ít nhóm -OH, tất cả vị ngọt, hoà chảy Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, phân tử có link glicozit, làm mất màu nước brom. Chất X làA. xenlulozơ. B. mantozơ. C. glucozơ. D. saccarozơ.

Xem thêm: Giúp Em Làm Bài 3 Trang 133 Địa 9 Với Ạ, Giải Địa 9: Bài 3 Trang 133 Địa Lí 9

Câu 6.Câu 39-CD11-259: cho những chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etyl fomat, axit fomic và anđehit axetic. Trong số chất trên, số chất vừa có chức năng tham gia làm phản ứng tráng bội nghĩa vừa có tác dụng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường làA. 3. B. 5. C. 4. D. 2.Câu 7.Câu 13-CD13-415: Dãy các chất nào tiếp sau đây đều bội nghịch ứng được cùng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường?A. Glucozơ, glixerol cùng saccarozơ. B. Glucozơ, glixerol với metyl axetat.C. Etylen glicol, glixerol với ancol etylic. D. Glixerol, glucozơ cùng etyl axetat.



DẠNG 3: NHỮNG CHẤT PHẢN ỨNG ĐƯỢC VỚI DUNG DỊCH Br2

LÍ THUYẾT

- dung dịch brom có màu nâu đỏ

- các chất công dụng với dung dịch brom gồm1. Hidrocacbon bao hàm các một số loại sau:

+ Xiclopropan: C3H6 (vòng)

+ Anken: CH2=CH2....(CnH2n)

+ Ankin: CH≡CH.......(CnH2n-2)

+ Ankadien: CH2=CH-CH=CH2...... (CnH2n-2)

+ Stiren: C6H5-CH=CH2

2. Các hợp chất hữu cơ tất cả gốc hidrocacbon không no

+ Điển hình là nơi bắt đầu vinyl: -CH=CH2

3. Andehit R-CHO

R-CHO + Br2 + H2O → R-COOH + HBr

4. Những hợp chất tất cả nhóm chức andehit

+ Axit fomic

+ Este của axit fomic

+ Glucozo

+ Mantozo5. Phenol (C6H5-OH) và anilin (C6H5-NH2): Phản ứng vắt ở vòng thơm

*

2,4,6-tribromphenol

(kết tủa trắng)

(dạng phân tử: C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH↓trắng + 3HBr )

- tương tự với anilin

CÂU HỎI
Câu 1.Câu 48-B8-371: Cho dãy các chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol), C6H6 (benzen). Số chất trong dãy phản ứng được với nước brom làA. 7. B. 5. C. 6. D. 8.Câu 2.Câu 39: Hiđrocacbon X không làm mất màu dung dịch brom ở ánh nắng mặt trời thường. Tên gọi của X làA. xiclopropan. B. etilen. C. xiclohexan. D. stiren.Câu 3.Câu 25-CD9-956: Chất X gồm công thức phân tử C3H7O2N và làm mất đi màu hỗn hợp brom. Tên thường gọi của X là

A. Axit α-aminopropionic. B. Metyl aminoaxetat.

Xem thêm: Mở Bài Thuyết Minh Về Ngôi Trường Thpt Em Đang Học Hay Nhất, Thuyết Minh Về Ngôi Trường Em Đang Học



DẠNG 4: NHỮNG CHẤT PHẢN ỨNG ĐƯỢC VỚI H2LÍ THUYẾT1. Hidrocacbon bao hàm các các loại sau:

Hidrocacbon bao gồm các loại sau:

+xicloankan vòng ba cạnh:C­nH­2n

VD: Xiclopropan: C3H6 (vòng 3 cạnh), xiclobutan C4H8 (vòng 4 cạnh)...

(các em nhớ rằng vòng 3 cạnh cùng 4 cạnh nhé VD C­6H10 mà lại vòng 3,4 cạnh vẫn được)

+ Anken: CH2=CH2....(CnH2n)

+ Ankin: CH≡CH.......(CnH2n-2)

+ Ankadien: CH2=CH-CH=CH2...... (CnH2n-2)

+ Stiren: C6H5-CH=CH2

+ benzen (C6H6), toluen (C6H5-CH3)....

2. Các hợp hóa học hữu cơ có gốc hidrocacbon ko no

+ Điển hình là cội vinyl: -CH=CH2

3. Andehit R-CHO → ancol bậc I

R-CHO + H2 → R-CH2OH

4. Xeton R-CO-R’ → ancol bậc II

R-CO-R’ + H2 → R-CHOH-R’

5. Những hợp chất gồm nhóm chức andehit hoặc xeton

- glucozo C6H12O6

CH2OH-4-CHO + H2 → CH2OH-4-CH2OH

Sobitol

- Fructozo C6H12O6

CH2OH-3-CO-CH2OH + H2 → CH2OH-4-CH2OH

