Bài tập về although in spite of despite có đáp án

     

Cấu trúc về việc tương phản bao gồm các trường đoản cú Although, In spite of và Despite được thực hiện khá phổ biển trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Trong bài viết này vantaidongphat.com giới thiệu các lý thuyết tổng quát với bài tập về Although In spite of Despite gồm đáp án để giúp đỡ bạn thạo hơn.

Bạn đang xem: Bài tập về although in spite of despite có đáp án

Bài tập về Although In spite of Despite

Lý thuyết

Cấu trúc Although/In spite of/Despite

Although+ S + V, S + V.

Despite/In spite of + Noun/ Noun Phrase/ Ving, S + V.

Ex: Although phái nam wasn’t intelligent, he passed the exam easily.

(Mặc mặc dù Nam ko thông minh, anh ấy đang vượt qua bài xích kiểm tra một biện pháp dễ dàng)

➔ Despite of not being intelligent, phái mạnh passed the exam easily.

(Mặc dù không thông minh, Nam đang vượt qua bài kiểm tra một giải pháp dễ dàng)


*

Bài tập về Although In spite of Despite


Bài tập

Bài 1: Điền In spite/Despite/Although vào vị trí trống

1.Salim wnet lớn school alone, ________ she knew that it was very unsafe.

2. They liked their camping holiday, ________ of the rain.

3. ________ the pain in her leg, she still won the marathon excellent.

4. My father decided khổng lồ buy the oto ________ he didn’t really have enough money.

5. _______ she was very sick, she still try to complete this job.

6. ________ his age, he still plays badminton every morning.

7. ________ Land and Mike went to lớn university together, they weren’t close friend.

8. We still play football outside _______ of the heavily rain.

9. ________ her illness, she must go to school.

10. Loan knew what he wanted ________ of not understanding anything.

Bài 2: Viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa không đổi

1.Although his friend was sick, she still went khổng lồ work yesterday.

➔ __________________________________________________.

2. In spite of the dirty room, Salim didn’t clean it.

➔ __________________________________________________.

3. Despite her unkind behavior, we still love her.

➔ __________________________________________________.

4. Although there was the traffic jam, they went to lớn the post office.

➔ __________________________________________________.

5. Despite the fact that Tony learnt very hard, he failed this test.

➔ __________________________________________________.

6. Although my uncle was tired, he still drove a hundred kilometers lớn the next city.

➔ __________________________________________________.

7. Her brother really enjoy this job although the salary was very low.

➔ __________________________________________________.

8. The film poster is wonderful. I don’t like to see it.

➔ __________________________________________________.

Bài 3: Tìm với sửa lỗi không nên (nếu có)

1.Although being a poor, Binh learnt very well.

2. Although the heavily storm, I still went khổng lồ school last Monday.

3. Despite Sonay had completed this project, he went lớn sleep.

Xem thêm: Thế Nào Là Động Vật Quý Hiếm, Sinh Học 7 Bài 60: Động Vật Quý Hiếm

4. Despite Minh Anh was thirsty, she didn’t drink much.

5. The flight wasn’t postponed although his foggy.


Bài 4: dứt câu bên dưới chính xác bằng cách sử dụng Although, despite/in spite of.

1.______ the story of the film was good, I didn’t lượt thích the acting.

2. I went khổng lồ see the film ______ feeling really tired.

3. I really enjoyed the Water War______ most of my friends said it wasn’t a very good film.

4.______ careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.

5.______ the film was gripping, Tom slept from beginning to lớn end.

Bài 5: Viết lại câu với although/in spite of/despite

1. She didn’t eat much though she was hungry.

Despite…

2. My mother told me to go to lớn school although I was sick

In spite of…

3. Mary was admitted to the university although his grades were bad

Despite…

4. In spite of his god salary, Mary gave up his job.

Although…

5. I accepted the job although the salary was low

In spite of….

6. Even though it was cold, I went swimming.

In spite of….

7. Although they study hard, they can’t get good marks.

In spite of…

8. Although the streets are narrow, many people drive cars in this city.

In spite of…

Đáp án đưa ra tiết

Bài 1:

1.Salim wnet lớn school alone, ____although____ she knew that it was very unsafe.

➔ Vì kế tiếp là mệnh đề ‘S + V’

2. They liked their camping holiday, ____in spite____ of the rain.

➔ vày theo sau là of

3. ____Despite____ the pain in her leg, she still won the marathon excellent.

➔ vì chưng theo sau là một cụm danh từ

4. My father decided to buy the oto ____although____ he didn’t really have enough money.

➔ Vì sau đó là mệnh đề ‘S + V’

5. ___Although____ she was very sick, she still try to complete this job.

➔ Vì sau đó là mệnh đề ‘S + V’

6. ____Despite____ his age, he still plays badminton every morning.

➔ bởi theo sau là một trong những cụm danh từ

7. ____Although____ Land and Mike went to university together, they weren’t close friend.

➔ Vì tiếp đến là mệnh đề ‘S + V’

8. We still play football outside ____in spite___ of the heavily rain.

➔ do theo sau là of

9. ____Despite____ her illness, she must go khổng lồ school.

➔ vị theo sau là một cụm danh từ

10. Loan knew what he wanted _____in spite___ of not understanding anything.

➔ bởi theo sau là of

Bài 2:

1.Despite the fact that his friend was sick, she still went to work yesterday.

2. Although the room was dirty, Salim didn’t clean it.

3. Although she behaves unkind, we still love her.

4. Despite the traffic jam, they went to lớn the post office.

5. Although Tony learnt very hard, he failed this test.

6. In spite of the fact that my uncle was tired, he still drove a hundred kilometers to the next city.

7. Her brother really enjoy this job despite the low salary.

8. Although the film poster is wonderful, I don’t lượt thích to see it.

Xem thêm: Soạn Văn 8 Thuyết Minh Về Một Thể Loại Văn Học (Chi Tiết), Soạn Bài Thuyết Minh Về Một Thể Loại Văn Học

Bài 3:

1. Although ➔ In spite of (vì tiếp đến là 1 Ving)

2. Although ➔ Despite/In spite of (vì sau đó là một các danh từ)

3. Despite Although (vì tiếp đến là một mệnh đề S + V)

4. Despite ➔ Although (vì sau đó là một mệnh đề S + V)

5. Although ➔ despite/in spite of (vì tiếp đến là một cụm danh từ)

Bài 4: 

1.Chọn Although

2.Chọn despite/ in spite of

3.Chọn although

4.Chọn Despite/In spite of

5.Chọn Although

Vừa rồi chúng tôi đã trình làng về một số định hướng cơ bản và bài tập về Although In spite of Despite tổng hợp. Điều đặc biệt quan trọng đó là khi nắm vững lý thuyết bạn sẽ giải quyết phần bài xích tập một giải pháp hiệu quả. Hy vọng với những bài xích tập này đã hoàn toàn có thể giúp bạn hiểu sâu rộng về những cấu trúc tương phản.