Cầu Toàn Tiếng Anh Là Gì

     
Chrissie Fit as Amanda Lopez, a student in Milo"s class who is a perfectionist & Milo’s love interest.

Bạn đã xem: bạn cầu toàn tiếng anh là gì

IF YOU answered yes khổng lồ one or more of the above questions, you may have a problem with perfectionism.(Ma-thi-ơ 15:32; 26:40; Mác 6:31) vị vậy, tuy vậy Chúa Giê-su hoàn toàn, ngài không hẳn là người cầu toàn.Một người cầu toànngười để tiêu chuẩn chỉnh thành quả vượt cao—cũng là bạn nhẫn tâm đối với chính mình.A perfectionistsomeone who sets excessively high standards of accomplishment— is also cruel to lớn himself.Vì hắn là người mong toàn, và vì là người mong toàn, hắn phải dứt những gì hắn đã bắt đầu những năm trước.Because he was such a perfectionist, and is a perfectionist, he had to finish what he had started years ago.Ông là người mong toàn, cùng sự độc lập tài chính chất nhận được ông dành nhiều năm để cải tiến và phát triển và cung ứng một cỗ phim.He was a perfectionist, & his financial independence enabled him to spend years on the development & production of a picture.Tuy nhiên, người ước toàn rất có thể lo sợ khi nghĩ tới sự việc nói một điều gì sai—thái độ làm chậm rãi sự tiến bộ.A perfectionist, however, would likely shudder at the thought of saying something incorrectly —an attitude that would impede his progress.Kang Gun-woo (hoặc Kang Mae) là một nhạc trưởng dàn nhạc danh tiếng thế giới, người là một trong người ước toàn trong quá trình của mình.Kang Gun-woo (or Kang Mae) is a world-renowned orchestra maestro who is a perfectionist in his work.Những fan hay lo lắng nhiều , hoặc người ước toàn sẽ có không ít khả năng gặp khó khăn với sự hồi vỏ hộp , lo ngại trong thi cử .People who worry a lot or who are perfectionists are more likely to lớn have trouble with thử nghiệm anxiety .Ranh giới sai lạc của chủ yếu trị ngày này là một trong những người đi theo thế giới hóa và đông đảo người sợ hãi toàn cầu hóa.The fault line of contemporary politics is between those that embrace globalization & those that fear globalization.Tại trường trung học, “ông nổi tiếng là một người ước toàn” hay “kẻ đọc bất cứ cuốn nào bao gồm được”, theo lời nói của một người bạn học.In high school "he was known as a perfectionist ... Who read everything he could lay his hands on," according to one of his fellow students.Là một người cầu toàn, khét tiếng với cảm nhận về phục trang và điệu cỗ biểu diễn, ông luôn luôn quyết định chỉ ghi âm trực tiếp với ban nhạc của mình.A perfectionist, renowned for his dress sense và performing presence, he always insisted on recording live with his band.The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M