CHI PHÍ BÁN HÀNG TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán tài chính thông dụng – Để quá trình của chúng ta được thuận tiện và dễ dãi hơn, bạn không thể thiếu kiến thức về tiếng Anh siêng ngành. Đối cùng với ngành kế toán cũng vậy. Sau đây, shop chúng tôi sẽ tổng hợp danh sách từ vựng tiếng anh siêng ngành kế toán tài chính – kiểm toán mà chúng ta hay gặp trong nghành nghề này, hy vọng chúng đang giúp các bạn dễ dàng thao tác làm việc trong môi trường kế toán- truy thuế kiểm toán bằng tiếng Anh dễ dãi hơn.

Bạn đang xem: Chi phí bán hàng tiếng anh là gì

Đang xem: bỏ ra phí bán sản phẩm tiếng anh là gì

*

** Dưới đấy là những tự vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành kế toán thông dụng nhất hiện nay, cùng cửa hàng chúng tôi tìm phát âm qua nhé!

1. Accounting entry: cây bút toán

2. Accrued expenses: giá cả phải trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to lớn suppliers : Trả trước người bán

5. Advances lớn employees: trợ thời ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng cân đối kế toán

8. Bookkeeper: fan lập báo cáo

9. Capital construction: xây dựng cơ bản

10. Cash: tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền nhờ cất hộ ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền mặt tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền đã chuyển

14. Kiểm tra and take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: ngân sách chi tiêu xây dựng cơ bản dở dang

16. Cost of goods sold: giá chỉ vốn bán hàng

17. Current assets: gia sản lưu rượu cồn và đầu tư ngắn hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ dài hạn mang lại hạn trả

19. Deferred expenses: chi phí chờ kết chuyển

20. Deferred revenue: người mua trả tiền trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

24. Equity & funds: Vốn cùng quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: túi tiền hoạt động tài chính

28. Extraordinary expenses: giá cả bất thường

29. Extraordinary income: thu nhập cá nhân bất thường

30. Extraordinary profit: lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: sản phẩm tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguyên giá chỉ tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

36. Fixed assets: gia tài cố định


37. General and administrative expenses: chi phí làm chủ doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: lợi tức đầu tư tổng

40. Gross revenue: lệch giá tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập vận động tài chính

42. Instruments và tools: Công cụ, điều khoản trong kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguyên giá chỉ tài sản thắt chặt và cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định vô hình

45. Intra-company payables: nên trả những đơn vị nội bộ

46. Inventory : hàng tồn kho

47. Investment & development fund: Quỹ chi tiêu phát triển

48. Itemize: Mở tiểu khoản

49. Leased fixed asset costs: Nguyên giá bán tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ bắt buộc trả

52. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

53. Long-term financial assets: những khoản đầu tư chi tiêu tài thiết yếu dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: những khoản núm chấp, ký kết cược, ký kết quỹ nhiều năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu tư chứng khoán dài hạn

57. Merchandise inventory: hàng hoá tồn kho

Bạn sẽ xem: Thuật ngữ giờ anh chuyên ngành kế toán thông dụng

58. Net profit: lợi nhuận thuần

59. Net revenue: lệch giá thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt và chi tiêu dài hạn

63. Operating profit: lợi tức đầu tư từ hoạt động SXKD

64. Other current assets: gia tài lưu đụng khác

65. Other funds: Nguồn gớm phí, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ dài hạn khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: những khoản yêu cầu thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tư ngắn hạn khác

70. Owners” equity: nguồn vốn chủ sở hữu

71. Payables to employees: buộc phải trả công nhân viên

72. Prepaid expenses: túi tiền trả trước

73. Profit before taxes: lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: lợi nhuận từ vận động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng mua đang đi trên đường

77. Raw materials: Nguyên liệu, vật liệu tồn kho

78. Receivables: các khoản đề nghị thu

79. Receivables from customers: nên thu của khách hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

83. Revenue deductions: các khoản giảm trừ

84. Sales expenses: ngân sách chi tiêu bán hàng

85. Sales rebates: giảm giá bán hàng

86. Sales returns: Hàng chào bán bị trả lại


87. Short-term borrowings: vay ngắn hạn

88. Short-term investments: các khoản đầu tư chi tiêu tài thiết yếu ngắn hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits—- các khoản thế chấp, ký cược, ký kết quỹ ngắn hạn

91. Short-term security investments: Đầu tư đầu tư và chứng khoán ngắn hạn

92. Stockholders” equity: nguồn chi phí kinh doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: gia sản thừa chờ xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

95. Taxes & other payables lớn the State budget—- Thuế và các khoản nên nộp bên nước

96. Total assets: tổng số tài sản

97. Total liabilities and owners” equity: tổng số nguồn vốn

98. Trade creditors: yêu cầu trả cho những người bán

99. Treasury stock: cp quỹ

100. Welfare and reward fund: Quỹ khen thưởng với phúc lợi

** Một số tự vựng chăm ngành lúc kế toán thao tác làm việc với ngân hàng:

1. Trương mục holder: công ty tài khoản

2. Accounts payable: tài khoản nợ phải trả

3. Accounts receivable: thông tin tài khoản phải thu

4. Accrual basi: phương pháp kế toán dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lợi nhuận chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: nhà thẻ

12. Cash basis: cách thức kế toán dự trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ tiền gửi

14. Clear: giao dịch bù trừ

15. Cost of capital: chi phí vốn

16. Crossed cheque: Séc thanh toán bằng đưa khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: thâm hụt

21. Deposit money: chi phí gửi

22. Depreciation: sự giảm giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thư ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện thanh toán giao dịch không cần sử dụng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cổ phiếu ngân quỹ

** Một số tự vựng tương quan đến kế toán quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General and administrative expenses: đưa ra phí cai quản doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: giá cả hoạt động tài chính

5. Financial ratios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay dài hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): kế toán viên công chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phạt hành

11. Working capital: Vốn lưu động

12. Carrying cost: ngân sách chi tiêu bảo tồn hàng giữ kho


13. Cash discounts: ưu tiên tiền mặt

14. Historical cost principle : cách thức giá gốc

** Các công thức trong giờ anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( giá chỉ vốn hàng phân phối ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng so với doanh nghiệp dịch vụ thương mại là nhà yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid lớn supplier + Contra between trade receivable and trade payable = số dư nợ bắt buộc trả vào cuối kỳ – số dư nợ buộc phải trả thời điểm đầu kỳ + những khoản tách khấu nhận được + những khoản chi phí nợ trả mang lại nhà hỗ trợ + bù trừ thân nợ phải thu cùng nợ nên trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = giá trị còn lại = tổng – khấu hao lũy kế

Annual depreciation = Cost of assets – residual value (giá trị thanh lý thu hồi) / The amount of years of use life(Giá trị năm sử dụng).

Xem thêm: Bà Đẻ Bị Táo Bón Nên Ăn Gì Kiêng Gì Để Mau Khỏi? Táo Bón Sau Sinh Điều Trị Như Thế Nào Là Tốt Nhất

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký kết hiệu viết tắt trong giờ anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest & tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation and amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): cách thức nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): cách thức nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ giờ anh siêng ngành kế toán thông dụng

Trên đây là những trường đoản cú vựng chăm ngành kế toán tài chính được thực hiện nhiều độc nhất vô nhị ở mỗi doanh nghiệp.

Xem thêm: 12+ Địa Điểm Ăn Lẩu Thái Ở Đâu Ngon Tphcm Phải Ghé Một Lần, Top 9 Quán Lẩu Thái Ngon Ở Sài Gòn Ăn Là Ghiền

Để có thể làm tốt hơn trong từng nghành nghề dịch vụ của ngành kế toán, thì ngay bay giờ các bạn cần định hướng xu hướng trở nên tân tiến trong sự nghiệp của mình. Mà có thể cách tốt và tác dụng nhất bay giờ là không ngừng cải thiện kiến thức cũng như kinh nghiệm làm việc của mình qua các khóa đào tạo kế toán ở những trung tâm.


Next: Hoa Trinh người vợ Hoàng Cung Có chức năng Gì và Trị Được dịch Gì? Trinh nữ giới Hoàng Cung Là thảo dược liệu Gì