Đứng sau danh từ là gì

     

Từ loại Tiếng Anh bao gồm 5 loại chủ yếu là: Danh từ, đụng từ, tính từ, trạng từ, giới từ, trường đoản cú hạn định.Bạn đã xem: Sau danh trường đoản cú là gì

Bạn đang xem: Sau danh trường đoản cú là từ nhiều loại gì

Tiếng Anh cũng tương tự các đồ vật tiếng khác, nó có không ít từ ngữ khác nhau. Vì thế người ta bắt buộc bỏ những từ này vào trong các loại từ không giống nhau.Bạn đã xem: Tính từ thua cuộc danh từ

Mỗi từ nhiều loại Tiếng Anh này đóng một vai trò cùng chức năng đơn lẻ trong câu. Nếu muốn sử dụng giờ đồng hồ Anh tốt hơn, bọn họ cần biết những từ ngữ thuộc phần đa từ một số loại nào với có tác dụng gì.

Bạn đang xem: đứng sau danh từ là gì

Việc xác minh từ loại Tiếng Anh thường gây “bối rối” cho không ít bạn. Bởi vậy lúc này vantaidongphat.com English Center để giúp đỡ các bạn “Thông” não kiến thức về từ các loại Tiếng Anh qua bài xích tổng vừa lòng sau đây.

Let’s kiểm tra it out!!!


*

Từ loại trong giờ đồng hồ Anh – vantaidongphat.com English Center

1. Danh từ tiếng Anh

Định nghĩa

Danh tự trong tiếng Anh là Noun, viết tắt là chữ N. Danh trường đoản cú là cái từ mà lại chỉ ra mẫu “danh”. Danh là “tên”, hệt như “biệt danh” tốt “chức danh”.

Danh từ là những từ chỉ người, sinh vật, sự vật, sự việc, khái niệm, hiện nay tượng,..

Vị trí của danh từ trong câu

Danh từ quản lý ngữ vào câu

Thường đứng sinh sống đầu câu với sau trạng ngữ chỉ thời gian.

Ví dụ: Yesterday Hue went trang chủ at 9.pm. (Hôm qua Huệ về công ty lúc 9 giờ tối)

Hue là danh từ tên riêng, cầm đầu câu với sau danh từ chỉ thời gian là Yesterday, đóng vai trò làm chủ ngữ.

Danh từ che khuất tính từ

Danh từ bỏ đi sau các tính từ cài như: my, your, our, their, his, her, its. Hoặc các tính từ khác ví như good, beautiful….

Ví dụ: Hoa is a my student. (Hoa là học viên của tôi)

Trong câu trên, ta thấy sau tính từ thiết lập my (của tôi) là danh từ student (học sinh).

Danh từ làm cho tân ngữ, che khuất động từ

Ví dụ: We love English. (chúng tôi yêu giờ Anh)

Sau rượu cồn từ Love là danh trường đoản cú English

Danh từ che khuất “enough”

Ex: Hoan didn’t have enough money to buy that computer. (Hoàn đã không có đủ tiền để mua chiếc máy vi tính kia)

Danh từ đứng au những mạo từ

Các mạo tự như: a, an, the

Hoặc các từ như this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,…

Ví dụ: This book is an interesting book.

Danh từ thua cuộc giới từ

Các giới trường đoản cú như: in, on, of, with, under, about, at …

Ví dụ: Phuong Nguyen is good at dancing. (Phượng Nguyễn rất tốt về khiêu vũ nhót)

Dấu hiệu dìm biết 

Danh từ giờ Anh thông thường sẽ có hậu tố là:

tion: nation,education,instruction……….sion: question, television ,impression,passion……..ment: pavement, movement, environmemt….ce: differrence, independence,peace………..ness: kindness, friendliness……

2. Tính từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh

Tính tự trong tiếng Anh là Adjective, viết tắt là Adj. Tính từ bỏ là từ nhưng mà nêu ra tính chất của sự vật, sự việc, hiên tượng.

Vị trí của tính từ trong câu

Tính từ thường đứng ở các vị trí sau

Tính từ đứng trước danh từ

 Adj + N

Ví dụ: My Tam is a famous singer.

Tính từ lép vế động tự liên kết
:

tobe/seem/appear/feel/taste/look/keep/get + adj

Ví dụ: She is beautiful

Tom seems tired now.

Chú ý: cấu trúc keep/make + O + adj

Ví dụ: He makes me happy

Tínd từ lép vế “ too”

S + tobe/seem/look….+ too +adj…

Ví dụ: He is too short to lớn play basketball.

Tính từ bỏ đứng trước “enough”

S + tobe + adj + enough…

Trong cấu trúc so…that
:

tobe/seem/look/feel…..+ so + adj + that

Ví dụ: The weather was so bad that we decided to lớn stay at home

Tính tự còn được sử dụng dưới những dạng so sánh
 (lưu ý tính từ lâu năm hay thua cuộc more, the most, less, as….as)

Huyen is the most intelligent student in my class

Tính từ vào câu cảm thán

How +adj + S + V

What + (a/an) + adj + N

Dấu hiệu nhận biết tính từ

al: national, cutural…ful: beautiful, careful, useful,peaceful…ive: active, attractive ,impressive……..

Xem thêm: Ip 12 Pro Max Màn Hình Bao Nhiêu Inch ? Màn Hình Iphone 12 Pro Max Bao Nhiêu Inch

able: comfortable, miserable…ous: dangerous, serious, homorous,continuous,famous…cult: difficult…ish: selfish, childish…ed: bored, interested, excited…y: danh từ+ Y thành tính trường đoản cú : daily, monthly, friendly, healthy…

3. Động từ trong giờ Anh

Động từ giờ đồng hồ Anh là Verb, được viết tắt là chữ V. Động trường đoản cú chỉ hành động (drive, run, play, …) hoặc chỉ tâm trạng của nhà ngữ (seem, feel,…).

Trọng một rất có thể không bao gồm chủ ngữ, tân ngữ tuy thế nhất thiết phải gồm động từ

Vị trí của hễ từ

Động từ thường đứng sau Chủ ngữ: Lam Anh plays volleyball everyday.Động từ đứng sau trạng từ bỏ chỉ tần suất: I usually get up late.

Một số trạng từ chỉ tần suất thường gặp:

Always: luôn luôn luônUsually: thường thườngOften : thườngSometimes: Đôi khiSeldom: thảng hoặc khiNever: không bao giờ

Cách nhận ra động từ

Động từ bỏ thường dứt bởi các đuôi sau: -ate, -ain -flect, -flict -spect, -scribe, -ceive, -fy, -ise/-ize, -ude, -ide, -ade, -tend, v.v…Ví dụ: Compensate, Attain, Reflect, Inflict, Respect, Describe, Deceive, Modify, Industrialise/ize, Illude, Divide, Evade, Extend, v.v…

Một số quy tắc đổi khác từ loại

Động trường đoản cú đuôi –ate danh từ thường xuyên là –ation: Compensate -> CompensationĐộng trường đoản cú đuôi –ceive danh tự là –ception: Deceive -> DeceptionĐộng tự đuôi –scribe danh từ là –scription: Inscribe -> InscriptionĐộng từ đuôi –ade/-ude/-ide danh từ thường xuyên là –asion/-usion/-ision: Illude -> Illusion, Protrude -> Protrusion, Divide -> DivisionĐộng tự đuôi –ise/-ize danh tự là –isation/-ization: Modernise/ize -> Modernisation/zationTính từ bỏ đuôi –ant/-ent danh tự là –ance/-ence: Important -> Importance, Evanescent -> EvanescenceTính trường đoản cú đuôi –able/-ible danh tự là –bility: Responsible -> Responsibility.

4. Trạng tự trong giờ đồng hồ Anh

Trạng từ giờ Anh là Adverb, được viết tắt là Adv. Trạng trường đoản cú là tự nêu ra trạng thái hay tình trạng.

Vị trí của trạng từ

Trạng trường đoản cú đứng trước rượu cồn từ thường

(nhất là những trạng từ bỏ chỉ tàn suất: often, always, usually, seldom….)

Ví dụ: We often get up at 6 a.m.

Trạng từ đứng thân trợ cồn từ và đụng từ thường

Ví dụ: I have recently finished my homework.

Trạng từ đứng sau động từ tobe/seem/look… và trước tính từ

tobe/feel/look… + adv + adj

Ví dụ: Hoai Phuong is very nice.

Trạng từ thua cuộc “too”

V(thường) + too + adv

Ví dụ: Quynh Trang speaks too quickly.

Trạng trường đoản cú đứng trước “enough”

V(thường) + adv + enough

Ví dụ: My teacher speaks slowly enough for me to understand.

Trạng từ bỏ trong cấu trúc so….that

V(thường) + so + adv + that

Ví dụ: nam drove so fast that he caused an accident.

Trạng từ thường xuyên đứng cuối câu

Ví dụ: The doctor told me lớn eat slowly.

Trạng tự cũng thường đứng 1 mình ở đầu câu, hoặc thân câu cùng cách những thành phần không giống của câu bởi dấu phẩy(,)

Ví dụ: Yesterday, I buy a new T-Shirt

Cách nhận biết trạng từ

Trạng từ hay được thành lập bằng phương pháp thêm đuôi “ly” vào tính từ

Ví dụ: beautifully, usefully, carefully, bly, badly

Lưu ý có một vài trạng từ quan trọng không tuân theo quy tắc trên, cần ghi nhớ

good welllate late/latelyill illfast fast

5. Giới trường đoản cú trong giờ ANh

Giới từ bỏ trong giờ Anh là preposition, viết tắt là chữ Pre. Những giới từ thân quen như là: inonatwithfor… Giới từ chỉ sự tương quan giữa những từ nhiều loại trong các từ, trong câu. đông đảo từ thường đi sau giới trường đoản cú là tân ngữ (Object), Verb + ing, cụm danh trường đoản cú ..

Ví dụ: I went into my room. 

Hue was sitting in the room at that time.

Vị trí của giới tự trong tiếng anh

Tính từ lép vế TO BE, trước danh từ

Ví dụ: My máy vi tính is on the table. 

Giới từ thua cuộc động từ: hoàn toàn có thể liền sau đụng từ, hoàn toàn có thể bị 1 từ khác chen giữa động từ và giới từ.

Xem thêm: Ienumerable Trong C# Là Gì, Ienumerable Và Ienumerator Trong C

Ví dụ: I live in Hanoi

Take out your pen

Giới từ che khuất tính từ

Ví dụ: She is angry with her boyfriend

Các nhiều loại giới trường đoản cú thường gặp trong giờ đồng hồ Anh

1) Giời trường đoản cú chỉ thời gian:-At : vào khoảng ( thường đi với giờ đồng hồ )-On : vào ( hay đi cùng với ngày )-In : vào ( thường xuyên đi cùng với tháng, năm, mùa, cố kỉnh kỷ )-Before: trước -After : sau -During : ( trong khoảng) ( đi với danh từ bỏ chỉ thời hạn )
2) Giời tự chỉ địa điểm chốn:-At : trên ( cần sử dụng cho khu vực chốn nhỏ tuổi như ngôi trường học, sân bay…)

-In : vào (chỉ ở phía bên trong ) , làm việc (nơi chốn phệ thành phố, tỉnh ,quốc gia, châu lục…)

-On,above,over : trên

6. Từ hạn định trong giờ đồng hồ Anh

Các từ bỏ hạn định rất quen thuộc là a/an và the.

Khóa Ngữ pháp giờ Anh MIỄN PHÍ đang chờ đợi những bạn làm việc viên cuối cùng. Cấp tốc tay đăng kí nhằm trở thành mtv của lớp nào!

kimsa88
cf68