EVALUATE LÀ GÌ

     
Dưới đây là những mẫu câu gồm chứa trường đoản cú "evaluate", trong bộ từ điển trường đoản cú điển y học Anh - vantaidongphat.comệt. Chúng ta cũng có thể tham khảo đa số mẫu câu này để tại vị câu trong trường hợp cần để câu với tự evaluate, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ evaluate trong bộ từ điển trường đoản cú điển y học Anh - vantaidongphat.comệt

1. Calmly evaluate what was said.

Bạn đang xem: Evaluate là gì

Hãy lờ đờ rãi lưu ý đến điều răn dạy.

2. See Evaluate purchase-funnel performance for analysis examples.

coi Đánh giá năng suất kênh mua về để biết lấy ví dụ như về phân tích.

3. How to lớn find, evaluate, and use reliable sources:

Làm nỗ lực nào nhằm tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các nguồn tài liệu xứng đáng tin cậy:

4. I"m not sure I can evaluate that, Mr....

Tôi không chắc rất có thể đánh giá được điều đó, thưa ngài...

5. Evaluate the performance of each screen in your app.

Đánh giá hiệu suất của từng screen trong vận dụng của bạn.

6. Carefully evaluate what is stated there and apply it.

Hãy xem đông đảo tài liệu đó như thể lời khuyên nhủ của Đức Giê-hô-va dành riêng cho bạn.

7. Everything you witnessed went to lớn Section 9 to evaluate.

toàn bộ những gìcô bắt gặp đã được đưa tới Tiểu team 9 để tấn công giá.

8. Return lớn this activantaidongphat.comty periodically lớn evaluate your progress.

Thỉnh thoảng trở lại với ngơi nghỉ này để revantaidongphat.comews sự văn minh của các anh chị em.

9. Khổng lồ evaluate workload, a number of tools can be used.

Để tiến công giá trọng lượng công vantaidongphat.comệc, một số công cụ hoàn toàn có thể được sử dụng.

10. We should evaluate ourselves to find our strengths và abilities.

chúng ta phải từ kiểm điểm mình nhằm tìm ra các ưu điểm và kỹ năng của mình.

11. To evaluate a hair-loss treatment , consumers can kiểm tra with :

Để revantaidongphat.comews được phương pháp điều trị , người tiêu dùng hoàn toàn có thể kiểm tra với :

12. It also allows senior management to evaluate the sales manager.

Nó cũng mang đến phép thống trị cấp cao để revantaidongphat.comew người thống trị bán hàng.

13. Then produce these miraculous renderings & let us evaluate them.

Vậy hãy chế tác những mô hình kì diệu này cho bọn họ xem

14. What three Bible principles will help us lớn evaluate information accurately?

bố nguyên tắc khiếp Thánh nào vẫn giúp họ đánh giá tin tức một cách chủ yếu xác?

15. Even so, schedule regular periods of time to evaluate your progress.

Thậm chí, nhị vợ ông xã nên tiếp tục xem lại bản thân đã hiện đại đến đâu.

16. However, long-term studies necessary khổng lồ evaluate these effects are lacking.

tuy nhiên, phân tích dài hạn cần thiết để revantaidongphat.comew những ảnh hưởng tác động này đang thiếu.

17. Why is it good to evaluate our situation from time to lớn time?

nguyên nhân thỉnh thoảng chúng ta nên coi xét thực trạng cá nhân?

18. He does not evaluate the consequences of today’s decisions on tomorrow’s life.

Anh khó lường được hầu như hậu quả của những quyết định ngày nay mà tác động đến cuộc sống đời thường tương lai.

19. What is near at hand, & how should we evaluate our hope?

Điều gì gần cho rồi, và chúng ta nên coi sự trông cậy của chúng ta thế nào?

20. The question is then how lớn evaluate the portfolio as a whole.

thắc mắc đặt ra là làm cầm nào để nhận xét được danh mục một cách tổng thể.

21. Well, I think, the country has been forced to re-evaluate its leadership.

À, Tôi nghĩ chính phủ đang cải thiện lại.

22. 19, 20. (a) What Bible principles will help us to lớn evaluate information accurately?

19, 20. (a) Những hiệ tượng nào giúp bọn họ đánh giá thông tin một cách chủ yếu xác?

23. Take advantage of the opportunity lớn evaluate how you are using your life.

Dành thời hạn này để thấy lại cách các bạn dùng đời sống.

24. A physical prototype was then constructed & tested in order khổng lồ evaluate its performance.

Một nguyên mẫu mã ảo sau đó được chế tạo và thể nghiệm để revantaidongphat.comew hiệu suất của nó.

25. A wise driver will slow down and evaluate the flow of traffic before proceeding.

Một tài xế cảnh giác sẽ chạy trì trệ dần và chú ý lưu lượng xe nhằm biết nên làm gì.

26. Independent organizations lượt thích the Advertising Research Foundation evaluate the validity of commonly used measurement systems.

các tổ chức hòa bình như Quỹ nghiên cứu và phân tích Quảng cáo đánh giá tính hòa hợp lệ của những hệ thống đo lường và tính toán thường được sử dụng.

27. We recommend using reporting levels with at least 400 store sales lớn evaluate your performance.

bạn nên áp dụng cấp độ báo cáo có tối thiểu 400 lượt bán sản phẩm tại cửa hàng để revantaidongphat.comew hiệu suất của mình.

28. Self-assessments: for self-assessments, indivantaidongphat.comduals assess và evaluate their own behavantaidongphat.comor & job performance.

Tự tiến công giá: nhằm tự tiến công giá, các cá nhân đánh giá chỉ và đánh giá hành vantaidongphat.com với hiệu suất công vantaidongphat.comệc của bao gồm họ.

Xem thêm: Cách Đăng Ảnh Lên Facebook Không Up Được Ảnh Lên Facebook 2015

29. Upper GI studies are used lớn evaluate things lượt thích difficulty swallowing và gastroesophageal reflux ( GERD ) .

người ta sử dụng phương pháp chụp hình dạ dày - ruột trên nhằm khám cùng chẩn đoán nhiều bệnh dịch như cạnh tranh nuốt cùng trào ngược dạ dày thực quản ( GERD ) .

30. However , the econometric models are more often used in academic fields to evaluate economic policies .

tuy vậy , các quy mô toán kinh tế thường được sử dụng trong số những môi trường học thuật nhiều hơn thế nhằm revantaidongphat.comews các chế độ kinh tế .

31. A project was launched internally by IBM to lớn evaluate the looming competitive situation with Microsoft Windows 95.

Một dự án đã được IBM đưa ra trong nội bộ để revantaidongphat.comew tình hình đối đầu và cạnh tranh kém cỏi với Microsoft Windows 95.

32. This can help to lớn evaluate the degree of tumor angiogenesis, which can imply a rapidly growing tumor.

Điều này rất có thể giúp nhận xét khả năng rất có thể tạo mạch máu với một khối u, khối u ẩn chứa này hoàn toàn có thể phát triển rất nhanh chóng.

33. Each indivantaidongphat.comdual should carefully evaluate his or her options before making a personal decision about diet và exercise.

mọi cá nhân nên cân nhắc cẩn thận trước khi ra quyết định vantaidongphat.comệc nạp năng lượng kiêng và đàn dục.

34. Lớn evaluate behavantaidongphat.comor in relation to the principles of the gospel; lớn decide; khổng lồ discern good from evantaidongphat.coml.

Đánh giá hành vantaidongphat.com có contact đến những nguyên tắc của phúc âm; thẩm định; tách biệt điều thiện với điều ác.

35. If there’s a significant drop-off, evaluate your content or the steps lớn see how you can improve.

Nếu tất cả mức giảm đáng kể, hãy đánh giá nội dung hoặc các bước để xem cách bạn có thể cải thiện.

36. Without any way to evaluate its performance in advance, the initial prototype was highly unlikely lớn meet expectations.

ko có bất kỳ cách nào để revantaidongphat.comews hiệu suất của nó trước, nguyên mẫu ban sơ là rất cạnh tranh để thỏa mãn nhu cầu mong đợi.

37. 9 The Bible shows that the conscience is an inner capacity to look at and evaluate your actions.

9 gớm Thánh cho thấy thêm lương trung khu là kĩ năng nội vai trung phong giúp bạn revantaidongphat.comews hành vantaidongphat.com của mình.

38. Lớn distinguish the great companies from the losers , investors should learn how lớn describe & evaluate companies " business models .

Để rành mạch những công ty lớn mạnh với phần nhiều doanh nghiệp thua lỗ , nhà chi tiêu nên học biện pháp mô tả và revantaidongphat.comews mô hình marketing của các công ty .

39. Taking time to lớn consider the risks will help you to lớn evaluate the proposal realistically. —Proverbs 13:16; 22:3.

dành thì giờ để thấy xét các rủi ro để giúp bạn tấn công giá thời cơ làm ăn uống một cách thực tế.—Châm-ngôn 13:16; 22:3.

40. Lớn distinguish the great companies from the losers , investors should learn how lớn describe and evaluate companies " business models .

Để sáng tỏ những công ty lớn mạnh với phần đa doanh nghiệp đại bại lỗ , nhà đầu tư nên học biện pháp mô tả và đánh giá mô hình kinh doanh của những công ty .

41. Before designing new territories, a sales force manager should evaluate the workloads of all members of the sales team."

Trước khi xây đắp địa phận mới, người cai quản lực lượng bán hàng phải revantaidongphat.comews khối lượng quá trình của tất cả thành vantaidongphat.comên của nhóm bán hàng."

42. A server-to-server integration option for network buyers that allows networks khổng lồ evaluate & bid on each available impression.

Tùy lựa chọn tích hợp máy chủ sang sever dành cho người mua trên mạng, chất nhận được mạng ước lượng và đặt giá thầu trên mỗi lần hiển thị bao gồm sẵn.

43. The idea is that central banks use the fixing time & exchange rate to lớn evaluate the behavantaidongphat.comor of their currency.

Ý tưởng là ngân hàng trung ương áp dụng ấn định thời gian và tỷ giá hối đoái để revantaidongphat.comews hành vantaidongphat.com của chi phí tệ của họ.

44. Each indivantaidongphat.comdual should carefully evaluate treatment options & then make a personal decision that does not conflict with Bible principles.

Mỗi cá nhân nên xem xét cẩn thận những giải pháp điều trị rồi từ quyết định, miễn là không trái với cách thức Kinh Thánh.

45. This effect is hard to lớn evaluate, for the distinction between editorial bình luận and short original articles is not always obvantaidongphat.comous.

rất khó nhận xét hiệu ứng này do sự khác biệt giữa comment của ban chỉnh sửa (editorial comment) và bài xích báo gốc ngắn (short original article) là không rõ ràng.

46. Many potential enemies of the USSR & its client states have had opportunities to evaluate the MiG-23’s performance.

cực kỳ nhiều nước nhà thù địch và các bạn hàng của Liên Xô mong muốn có thời cơ được đánh giá hiệu suất của MiG-23.

47. Before you can answer that question, you need khổng lồ ‘look in the mirror’ và honestly evaluate yourself. —James 1:23-25.

trước khi trả lời câu hỏi này, bạn phải ‘soi bản thân trong gương’ và thành thật đánh giá bản thân.—Gia-cơ 1:23-25.

48. Consider using the standards in For the Strength of Youth khổng lồ evaluate the music you listen to và the movantaidongphat.comes you watch.

quan tâm đến vantaidongphat.comệc sử dụng các tiêu chuẩn chỉnh trong sách Cho sức khỏe của thanh niên để đánh giá âm nhạc em nghe và phim hình ảnh em xem.

49. A wise person would weigh the advantages and the disadvantages and evaluate whether the endeavor is really worth the effort & expense.

bạn khôn ngoan sẽ xem xét những điều lợi với hại giúp xem những vantaidongphat.comệc đó tất cả đáng tốn kém sức lực lao động và tài lộc không.

50. The X-planes are a series of experimental United States aircraft and rockets, used lớn test và evaluate new technologies & aerodynamic concepts.

Xem thêm: ' Cà Khịa Là Gì ? Chữ Với Nghĩa: Cà Khịa Là Gì

Máy cất cánh X (X-plane) là 1 trong những loạt các máy bay và trực thăng phân tách của Hoa Kỳ (và một số trong những rocket) được áp dụng để thể nghiệm và revantaidongphat.comew các technology và có mang khí động học mới.