Tài Liệu Ôn Thi Violympic Toán Lớp 9

     

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 9 năm học 2016 - 2017 giúp các em học viên lớp 9 ôn tập, tích lũy kinh nghiệm tay nghề giải đề cùng biết cách phân chia thời gian hợp lý trong từng bài thi. Nhằm mục đích đạt công dụng cao trong cuộc thi giải Toán qua mạng Internet. Mời những em cùng xem thêm nội dung chi tiết:

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 13 năm năm nhâm thìn - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 14 năm năm 2016 - 2017

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 9 năm học 2016 - 2017 tất cả đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 1 năm năm nhâm thìn - 2017

Bài 1: Vượt chướng ngại vật vật

Câu 1: giá trị của biểu thức biết x² - 4x + 1 = 0 là ...

Bạn đang xem: Tài liệu ôn thi violympic toán lớp 9

Câu 2: cực hiếm của x vừa lòng là x = ...

(Nhập kết quả dưới dạng phân số về tối giản)

Câu 3: Số dương x vừa lòng |x - 4| = 5 là x = ...

Câu 4: Số các tự nhiên và thoải mái n thỏa mãn: 5(2 - 3n) + 42 + 3n ≥ 0 là ...

Câu 5: Tính:

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: Điều kiện xác minh của phương trình là:

A) x # 0; ±1 B) x = ±1 C) x # ±1 D) x # 0

Câu 2: trường hợp a + b = 6 a³ - b³ = 0 thì a = ...

Câu 3: mang đến hình thanh ABCD đáy nhỏ dại AB. Trả sử M, N là trung điểm hai bên cạnh và MN = 5cm. Biết diện tích s hình thang là 10cm². Vậy độ dài đường cao của hình thang là:

A) 1cm B) 4cm C) 3cm D) 2cm


Câu 4: quý giá của biểu thức A = x³ + y³ + 3x²y + 3xy² cùng với x + y = 5 là A = ....

Câu 5: tìm m làm thế nào cho phương trình (9x + 1)(x - 2m) = (3x + 2)(3x - 5) nhận x = 1 làm cho nghiệm.

Câu 6: Giải bất phương trình 5 - 3x > -10 ta được kết quả là:

A) x ≤ 5 B) x > 5 C) x B) x + y = -4C) x + y = 2D) x + y = -2

Câu 11: Tổng các nghiệm của phương trình (x² - 4).(x² - 10) = 72 là ...

Câu 12: mang đến biểu thức . Cùng với a > b > 0 cùng 2(a² + b²) = 5ab thì giá bán rị biểu thức phường là ...

Bài 3: Đi tra cứu kho báu

Câu 1: Số nghiệm của phương trình x² + 5x + 10 = 0 là:

A) 2 B) 3 C) 1 D) 0

Câu 2: giả dụ a, b,c là các số khác 0 cùng a = ab; b = 3c thì a/c = ...

Câu 3: giá bán trị nhỏ nhất của biểu thức A = 3x² + y² + 2xy + 4x là ...

Câu 4: Số các số nguyên x để nhận cực hiếm nguyên là ...

Câu 5: Tập hợp những giá trị x vừa lòng (x - 1)² = 2016. |x - 1| là ...

(Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, cách nhau vị dấu ";")

Câu 6: kiếm tìm x biết x + 2x + 3x + ... + 2016x = 2017.2018.

Xem thêm: 7 Financial Pros And Cons Of Living In A Small Town, 8 Pros And Cons Of Living In A Small Town

Câu 7: cho biểu thức A = x4 + x². Với những giá trị x thỏa mãn nhu cầu |x| = 2 thì A = ...

Câu 8: Số những giá trị của x để phân thức có mức giá trị bởi 0 là ...

Câu 9: mang lại ABCD là hình thoi. Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A) ABCD là hình thang


B) ABCD là tứ giác

C) ABCD là hình bình hành

D) ABCD là hình vuông

Câu 10: nếu như (a + b)² = 5 thì (a + b)6 = ...

Câu 11: có bao nhiêu giá trị của x nhằm x3 - 8 = (x - 3)3?

A) 1 B) 0 C) 3 D) 2

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng một năm năm nhâm thìn - 2017

Bài 1: Vượt vật cản vật

Câu 1: 3Câu 2: 5/2Câu 3: 9Câu 4: 5Câu 5: 99

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: CCâu 2: 3Câu 3: DCâu 4: 125Câu 5: 1Câu 6: CCâu 7: DCâu 8: 2Câu 9: 0Câu 10: BCâu 11: 0Câu 12: 1

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 1: DCâu 2: 6Câu 3: -2Câu 4: 4Câu 5: -2015; 2017Câu 6: 1009/1004Câu 7: 20Câu 8: 0Câu 9: DCâu 10: 125Câu 11: A

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2 năm năm nhâm thìn - 2017

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: Điều khiếu nại của x thỏa mãn nhu cầu là:

A) không tồn tại x B) x ≥ -1 C) x ≥ 0 D) x ≤ -1

Câu 2: Biểu thức nào sau đây có giá bán trị bằng căn bậc nhì số học của 49?

A) √72 B) √-72 C) -√(-7)2 D) -√72

Câu 3: Căn bậc hai nào sau đây có cực hiếm là 0,9?

A) √0,081 B) √0,81 C) √8,1 D) √81

Câu 4: Tính với x = 0 ta được hiệu quả là ...

Câu 5: mang đến phân thức . Nhân tử thông thường của tử và chủng loại là:

A) 4a B) 4b C) 12b D) 12a

Câu 6: Tính √2,89 + √0,09 = ...

Câu 7: So sánh: 2 cùng √5 - 3 ta được kết quả là 2 ... √5 - 3.

Câu 8: cực hiếm của biểu thức (x - 2).(x4 + 2x³ + 4x² + 8x + 16) với x = 3 ta được hiệu quả là:

Câu 9: giá chỉ trị lớn nhất của biểu thức A = 6x - x² là ...

Câu 10: Tính A = √1 + √4 + √9 + ... + √81 + √100 = ...

Bài 2: tra cứu cặp bằng nhau

Bài 3: Vượt vật cản vật

Câu 1: tìm kiếm x biết x1 - x + 1/4 = 0

Câu 2: Nghiệm của phương trình là x = ...

Câu 3: Tính (√121 + √169 + √64) : 2 = ...

Câu 4: xác minh a sao cho: (6x³ - 7x² + x + a) chia hết cho (2x + 1).

Câu 5: trước đó 5 năm, tuổi của Na bằng nửa tuổi của na sau 4 năm nữa. Hãy cho biết tuổi hiện nay của Na.

Câu 6: quý hiếm đa thức A = x7 - 80x6 + 80x5 - 80x4 + 80x³ - 80x² + 80x + 15 cùng với x = 79 ta được A = ...

Xem thêm: Cuộc Khai Thác Thuộc Địa Lần Thứ Hai Của Thực Dân Pháp, Cuộc Khai Thác Thuộc Địa Lần Thứ Hai 1919


Câu 7: tìm kiếm x để biểu thức x² - 20x + 5 đạt giá bán trị nhỏ nhất.

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng eo thon năm năm 2016 - 2017

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: ACâu 2: ACâu 3: BCâu 4: 2Câu 5: ACâu 6: 2Câu 7: >Câu 8: 211Câu 9: 9Câu 10: 55

Bài 2: search cặp bằng nhau

(1) = (12); (2) = (10); (3) = (19); (4) = (6); (5) = (20); (7) = (17); (8) = (18); (9) = (15); (11) = (14); (16) = (19)

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: 0,5Câu 2: -7Câu 3: 3Câu 4: 3Câu 5: 14Câu 6: 94Câu 7: 10

Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
vantaidongphat.com