Project unit 1 lớp 8

     

In a small group decide on a leisure activity that you would like to organise. It could be a team sport, or a craft-making activity. Plan a poster advertising your activity. Include the following on your poster:

(Trong một đội nhóm nhỏ, đưa ra quyết định về một hoạt động thư giãn làm việc mà bạn có nhu cầu tổ chức. Nó hoàn toàn có thể là thể thao đồng đội, hoặc một chuyển động làm thủ công. Lên chiến lược một tờ áp phích quảng cáo hoạt động vui chơi của bạn. Bao hàm những phần sau trong áp phích)

- Explain the activity và include some pictures

(Giải thích vận động và kèm vài ba bức hình)

- Explain why this activity is fun /exciting/ interesting

(Giải thích tại sao hoạt dộng này vui / độc đáo / hào hứng)

- Give information about the meeting time and place

(Đưa tin tức về thời hạn và vị trí họp)

- Tell classmates what they should bring to vày the activity

(Nói với bạn học những gì họ cần mang về hoạt động)

Use the poster khổng lồ present the activity khổng lồ the rest of the class. See how many classmates will sign up to your activity.

Bạn đang xem: Project unit 1 lớp 8

(Sử dụng áp phích để giới thiệu chuyển động cho chúng ta còn lại trong lớp. Xem tất cả bao nhiêu các bạn cùng lớp đã đăng ký hoạt động của bạn.)

Lời giải bỏ ra tiết


 

*
We will hold a marathon actitivity to celebrate Teachers’ Day next Sunday. The activity is a team thể thao with many students. They can join as a runner or they can come to cheer the runner. The activity will need about 50 runners và take part in school yard. The runners must run 5 grounds of school yard lớn finish their running.

The runner who gets khổng lồ the final destination firstly will receive the award. So what they need to bởi is just register here, prepare the running shoes và run.

Xem thêm: Lý Thuyết Công Nghệ 7 Bài 16: Gieo Trồng Cây Nông Nghiệp Hay, Ngắn Gọn

Tạm dịch:

Chúng tôi sẽ tổ chức triển khai một vận động marathon nhằm mừng ngày đơn vị giáo vn vào công ty nhật tuần sau. Chuyển động là một môn thể thao tập thể với nhiều học sinh tham gia. Họ có thể tham gia như một fan chạy hoặc họ hoàn toàn có thể đến để cổ vũ những người chạy. Hoạt động sẽ yêu cầu 50 người chạy và được diễn ra ở trong sảnh trường. Người chạy đề nghị chạy 5 vòng sảnh trường để ngừng bài chạy.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Cái Cặp Học Sinh, Thuyết Minh Về Cái Cặp (18 Mẫu)

Người chạy đến điểm đích đầu tiền sẽ nhận được giải thưởng. Vậy phần đông gì họ yêu cầu làm làm là đăng ký ở đây, chuẩn bị giày chạy và chạy thôi.