Sở ngoại vụ là gì

     
*

*
*
*
1. Văn phòng và công sở Sở

1.1. Chức năng

Văn chống Sở có tính năng tham mưu giúp người đứng đầu Sở triển khai công tác tổng hợp, mai mối điều phối và kết hợp các buổi giao lưu của Sở theo chương trình, kế hoạch công tác làm việc đã được phê duyệt; tổ chức triển khai công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; cải tân hành chính; thi đua - khen thưởng, kỷ luật; công tác bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đối ngoại; ứng dụng công nghệ thông tin; tài thiết yếu kế toán; hành chính, quản lí trị; văn thư - lưu lại trữ; công tác lễ tân; kiến thiết cơ quan văn hóa; thực hiện quy chế dân công ty cơ sở; dân vận và một trong những công tác khác theo phân công của giám đốc Sở.

Bạn đang xem: Sở ngoại vụ là gì

1.2. Trọng trách và quyền hạn

a) Về công tác hành chính, quản lí trị:

- Tổng hợp, tham mưu report định kỳ và tự dưng xuất tình hình triển khai nhiệm vụ của Sở theo quy định; theo dõi, đôn đốc cùng kiểm tra hiệu quả việc triển khai các ý kiến tóm lại của lãnh đạo Sở, các chương trình, chiến lược của Sở và nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh giao; sẵn sàng nội dung và dự thảo thông báo, kết luận của lãnh đạo tại các cuộc họp cơ quan, sơ kết quý, năm và những cuộc họp bỗng dưng xuất khác; thông báo, truyền đạt ý kiến, văn bản, tư liệu chỉ đạo, quản lý điều hành của cung cấp trên đến những phòng và cán bộ, công chức, bạn lao động; đồng thời, giúp chỉ đạo Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các ý kiến, văn bản đó; là đầu mối kết hợp các phòng trình độ chuyên môn giúp lãnh đạo Sở xây dừng mối quan hệ phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị chức năng trong và ngoại trừ tỉnh.

- tư vấn việc quản lý tài chính, gia sản được giao và tổ chức thực hiện giá cả được phân chia theo mức sử dụng của lao lý và phân cung cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- tham vấn và tiến hành mua sắm, bảo quản, sửa chữa thay thế trang thiết bị, đồ dùng tư, văn phòng và công sở phẩm, xây cất cơ phiên bản đảm bảo các đại lý vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Sở.Thực hiện công tác làm việc tạp vụ, vệ sinh, bảo vệ cơ quan.

- tư vấn triển khai trào lưu toàn dân liên hiệp xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sinh sống văn hóa- hiện đại công sở, sản xuất cơ quan tiền văn hóa; phong trào toàn dân bảo vệ an toàn tổ quốc; phòng chống tội phạm, công tác làm việc an ninh, chưa có người yêu tự; phòng chống cháy nổ, lụt bão.

- Theo dõi, chỉ dẫn và đôn đốc công chức, bạn lao cồn chấp hành các nội quy, quy định cơ quan; tiến hành quy định về quản lý công sở, văn hoá nhi sở.

- Tham mưu cùng tổ chức thực hiện các hiện tượng về công tác văn thư - lưu lại trữ.

- tổ chức quản trị hệ thống thông tin, liên lạc, mạng nội bộ trong cơ quan, phối hợp các phòng chuyên môn cung cấp thông tin, xử lý thông tin kịp thời chính xác phục vụ mang lại các buổi giao lưu của Sở. Tham mưu cùng trực tiếp thống trị hòm thư điện tử vày Sở Thông tin truyền thông media cấp đến Sở ngoại vụ đúng quy định.

b) Về công tác tổ chức triển khai cán bộ:

- Tham mưu và tổ chức triển khai công tác cai quản tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, xẻ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật so với công chức, người lao hễ thuộc phạm vi thống trị của Sở theo nguyên lý của quy định và phân cấp cho của Ủy ban quần chúng. # tỉnh.

- Tham mưu giám đốc Sở khí cụ chức năng, nhiệm vụ các phòng trình độ chuyên môn thuộc Sở và Quy chế thao tác làm việc của Sở.

- Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể những tổ chức, đơn vị chức năng của Sở theo phép tắc của pháp luật;

- Dự thảo văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh so với Trưởng, Phó những đơn vị trực thuộc Sở.

c) công tác làm việc thi đua - khen thưởng, kỷ luật:

- Phổ biến, quán triệt những quy định, khuyên bảo về công tác thi đua - khen thưởng; tham mưu vạc động, đăng ký, tổ chức triển khai các trào lưu thi đua của Sở.

- Giúp chủ tịch Sở theo dõi, đề xuất, tổng hợp, báo cáo, đánh giá công tác thi đua - khen thưởng với kỷ phương pháp theo quy định; tổng hợp, lập làm hồ sơ khen thưởng trình những cấp tất cả thẩm quyền đưa ra quyết định theo quy định.

- Tham mưu tiến hành các thủ tục kỷ nguyên tắc cán bộ, công chức theo phân cấp, thẩm quyền quản lý.

- Phối hợp xử lý các đề nghị, con kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến chế độ, chế độ về lao động, tiền lương, bảo đảm xã hội; thi đua - khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, tu dưỡng cán bộ, công chức.

d) Về công tác làm việc bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ đối ngoại:

Đề xuất, tạo ra và tổ chức tiến hành các chương trình bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức và chuyên môn, nhiệm vụ đối ngoại cho cán bộ, công chức của tỉnh; đầu mối liên hệ và phối hợp với Bộ nước ngoài giao và những cơ quan liên quan trong triển khai những chương trình tu dưỡng về đối ngoại với hội nhập thế giới cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh.

đ) công tác lễ tân:

Tham mưu và thực hiện công tác lễ tân của Sở; phối phù hợp với Phòng Lãnh sự - Người việt nam ở nước ngoài, Phòng hợp tác và ký kết Quốc tế thực hiện công tác lễ tân, hậu cần cho những đoàn của chỉ đạo tỉnh đi công tác làm việc ở quốc tế và đón chào các đoàn quốc tế đến thăm thao tác làm việc với lãnh đạo tỉnh.

e) Công tác cải tân hành chính:

- tham mưu giúp lãnh đạo sở chỉ đạo, triển khai tiến hành công tác cải tân hành chính nhằm mục đích từng bước nâng cấp hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước; quản lý, tổ chức hoạt động của phần tử tiếp nhận và trả công dụng thực hiện hiệ tượng "Một cửa" theo ra quyết định phê lưu ý của Ủy ban dân chúng tỉnh; tham mưu Ban chỉ huy ISO của Sở theo dõi, chất vấn việc vận dụng Hệ thống thống trị chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Sở.

- Thực hiện cách tân hành thiết yếu theo mục tiêu và nội dung chương trình cải tân hành chính của Ủy ban quần chúng. # tỉnh, tổ chức triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở tài liệu lưu trữ giao hàng công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nhiệm vụ đối ngoại; phối hợp với Bộ ngoại giao xây dựng khối hệ thống cơ sở dữ liệu về chuyển động đối ngoại địa phương toàn quốc.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn xây dựng, tổng hợp với trình cấp bao gồm thẩm quyền công bố các thủ tục hành thiết yếu thuộc nhiệm vụ của Sở.

g) công tác làm việc khác: tham mưu triển bắt đầu khởi công tác dân vận theo phương châm và nội

dung của những cơ quan gồm thẩm quyền chỉ đạo.

- tham vấn triển khai triển khai Quy chế dân nhà ở cơ sở theo quy định.

- phối kết hợp tham mưu triển bắt đầu khởi công tác dân quân từ bỏ vệ.

- tiến hành các nhiệm vụ khác theo sự phân công của giám đốc Sở.

2. điều tra Sở

2.1. Chức năng

Thanh tra Sở nước ngoài vụ có tính năng tham mưu, giúp giám đốc Sở tiến hành công tác điều tra hành chính, thanh tra chăm ngành, xử lý khiếu nại, tố cáo, phòng kháng tham nhũng cùng thực hành tiết kiệm chi phí chống lãnh tổn phí trong phạm vi làm chủ nhà nước về công tác ngoại vụ theo cơ chế của pháp luật. điều tra Sở chịu đựng sự chỉ đạo trực tiếp của người có quyền lực cao Sở, đồng thời chịu sự gợi ý về công tác, tổ chức và nhiệm vụ thanh tra của thanh tra tỉnh cùng Thanh tra cỗ Ngoại giao.

2.2. Trọng trách và quyền hạn

a) kiến thiết kế hoạch điều tra trình chủ tịch sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch điều tra thuộc nhiệm vụ của điều tra sở.

b) thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá thể thuộc quyền cai quản trực tiếp của sở.

c) Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, chính sách về trình độ chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi cai quản của sở.

d) thanh tra vụ việc khác vì chưng Giám đốc sở giao.

đ) phía dẫn, kiểm tra những phòng trình độ thuộc sở tiến hành quy định của lao lý về thanh tra.

e) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, con kiến nghị, ra quyết định xử lý về điều tra của chủ tịch sở, thanh tra sở.

f) triển khai nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố giác theo công cụ của điều khoản về năng khiếu nại, tố cáo.

g) tiến hành nhiệm vụ phòng, phòng tham nhũng theo chính sách của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

h) tổ chức triển khai tập huấn nghiệp vụ thanh tra siêng ngành mang lại thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở ngoại vụ.

i) Tuyên truyền, phía dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị chức năng thuộc quyền làm chủ của Sở ngoại vụ tiến hành các quy định quy định về thanh tra.

k) Tổng kết, rút tay nghề về công tác làm việc thanh tra vào phạm vi quản lý của Sở ngoại vụ.

l) tham vấn và tổ chức thực hiện, report việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân của cán bộ, công chức mặt hàng năm.

m) trọng trách khác:

- Tham mưu triển khai nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức pháp chế nằm trong Sở theo công cụ của pháp luật.

- tiến hành các nhiệm vụ khác theo sự cắt cử của giám đốc Sở.

3. Phòng Lãnh sự - Người việt nam ở nước ngoài

3.1. Chức năng

Phòng Lãnh sự với Người vn ở quốc tế là phòng trình độ chuyên môn thuộc Sở, có tác dụng tham mưu, giúp người có quyền lực cao Sở tham mưu cho Tỉnh ủy về công tác làm việc đối nước ngoài của Đảng; tham mưu cho Ủy ban dân chúng tỉnh công tác tổ chức và thống trị đoàn ra, đoàn vào, công tác lễ tân đối ngoại, công tác làm việc lãnh sự và bảo hộ công dân, công tác người nước ta ở nước ngoài, công tác làm việc xây dựng với tổ chức thực hiện các văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật về công tác ngoại vụ.

Xem thêm: Cách Nấu Cháo Lươn Cho Bé 1 Tuổi, Ăn Dặm, Công Thức Nấu Cháo Lươn Cho Bé 1 Tuổi, Ăn Dặm

3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) tư vấn về công tác làm việc đối nước ngoài của Đảng:

- Tham mưu chỉ đạo Sở trong vấn đề xây dựng lý thuyết mở rộng quan hệ nam nữ đối ngoại, nhà trương với lộ trình hội nhập thế giới của tỉnh; xây dựng những văn phiên bản chỉ đạo, Nghị quyết chăm đề, chương trình, kế hoạch, đề án vận động đối nước ngoài của thức giấc ủy; chu trình hoặc bỗng xuất tổng hòa hợp và đề xuất các giải pháp liên quan tiền đến công tác đối ngoại của thức giấc ủy.

- Tham mưu vấn đề quán triệt và tiến hành các nhà trương, cơ chế và quy định tương quan đến công tác làm việc đối nước ngoài của Đảng cùng Nhà nước.

- Theo dõi và tham mưu đôn đốc việc thực hiện các chủ trương công tác đối ngoại của tỉnh giấc ủy, việc tiến hành các chuyển động đối nước ngoài của Đảng theo các định hướng, chủ trương và lịch trình đã được thức giấc ủy phê duyệt.

- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ của Sở là phòng ban đầu mối giúp Tỉnh ủy quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại của tỉnh; phối hợp chuyển động đối nước ngoài của tỉnh giấc ủy, thiết yếu quyền, mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể, tổ chức nhân dân tại tỉnh.

b) tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Dự thảo quyết định, chỉ thị và những văn phiên bản thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban quần chúng. # tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đối ngoại.

- Dự thảo quy hoạch, planer dài hạn, 05 năm cùng hàng năm, các chương trình, đề án, dự án về công tác đối ngoại; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải tân hành chủ yếu nhà nước về công tác làm việc đối ngoại ở trong phạm vi quản lý của Sở.

c) Tham mưu câu hỏi tổ chức tiến hành các văn bản quy bất hợp pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án công trình về công tác làm việc đối nước ngoài của tỉnh sau thời điểm được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, đo lường và thống kê thực hiện các nghành nghề dịch vụ thuộc phạm vi làm chủ của Sở.

d) Về tổ chức triển khai và làm chủ các đoàn ra và đoàn vào:

Tham mưu câu hỏi thực hiện thống trị nhà nước so với các đoàn đi công tác quốc tế của chỉ huy tỉnh và các cơ quan, solo vị, địa phương (đoàn ra) cùng các

đoàn thế giới đến thăm làm việc tại tỉnh giấc (đoàn vào).

- Tham mưu chỉ huy Sở vào việc: xây đắp kế hoạch, tổ chức các đoàn đi công tác quốc tế của lãnh đạo tỉnh; làm đầu mối contact với bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại tw và Cơ quan đại diện Việt nam ở nước ngoài để hỗ trợ, phía dẫn, làm chủ các đoàn ra theo quy định; thẩm định những đề án đoàn ra, theo dõi, thống kê tổng hợp các đoàn ra ở trong quyền cai quản của tỉnh ủy cùng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai các kế hoạch, đề án đón chào các đoàn quốc tế đến thăm và thao tác làm việc với chỉ đạo tỉnh; đánh giá và thẩm định đề xuất, con kiến nghị của các sở, ban, ngành, địa phương về vấn đề lãnh đạo tỉnh giấc tiếp khách hàng nước ngoài; thống kê tổng hợp các đoàn vào trực thuộc quyền cai quản của tỉnh ủy và Ủy ban quần chúng. # tỉnh.

đ) Về công tác lễ tân đối ngoại:

- Tham mưu tiến hành công tác làm chủ nhà nước về lễ tân đối nước ngoài tại tỉnh.

- tham mưu xây dựng những văn phiên bản quy định về công tác làm việc lễ tân đối ngoại của tỉnh; phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức triển khai kiểm tra, chỉ dẫn việc thực hiện các biện pháp về lễ tân đối nước ngoài ở những cơ quan, solo vị, địa phương.

- Tham mưu triển khai công tác lễ tân với hậu cần cho các đoàn của chỉ đạo tỉnh đi thăm làm việc ở nước ngoài; tổ chức tiến hành công tác lễ tân đối ngoại, nghênh tiếp các đoàn quốc tế đến thăm thao tác làm việc với chỉ huy tỉnh hoặc vượt cảnh trên địa phận tỉnh.

e) Tham mưu thực hiện công tác lãnh sự và bảo hộ công dân:

- Tham mưu triển khai việc làm chủ hoạt đụng xuất nhập cư của cán bộ, công chức thuộc đối tượng người dùng sử dụng hộ chiếu nước ngoài giao, hộ chiếu công vụ; tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, làm chủ và ý kiến đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung cập nhật hộ chiếu nước ngoài giao, hộ chiếu công vụ theo quy định.

- tư vấn xử lý các vấn đề tạo nên trong công tác bảo lãnh công dân đối với người vn ở nước ngoài có liên quan đến tỉnh và trong công tác lãnh sự đối với người quốc tế tại tỉnh.

- tham mưu việc chào đón và trả công dụng hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, thích hợp pháp hóa lãnh sự trên tỉnh khi được bộ Ngoại giao ủy quyền; tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ xét, cho phép sử dụng thẻ tải của doanh nhân APEC (thẻ ABTC, giả dụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao).

g) Tham mưu triển khai công tác người nước ta ở nước ngoài:

- Tham mưu câu hỏi tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và chính sách đối với người nước ta ở quốc tế tại tỉnh; thông tin, tuyên truyền về công ty trương, chế độ của Đảng cùng Nhà nước đối với người vn ở nước ngoài; vận động, lí giải và cung ứng người nước ta ở quốc tế và thân nhân của họ trong làm cho việc, đầu tư chi tiêu kinh doanh, sinh sống với học tập tại tỉnh.

- Tham mưu việc tổng kết, review và khuyến cáo kiến nghị giải quyết và xử lý các vấn đề liên quan mang đến người việt nam ở quốc tế và thân nhân của họ tại địa phương, xây dựng report Bộ nước ngoài giao theo quy định.

h) công tác làm việc khác:

- Tham mưu chủ tịch Sở thực hiện report định kỳ và bỗng dưng xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ đối nước ngoài theo quy định.

- tiến hành nhiệm vụ biên, phiên dịch.

- tiến hành các trọng trách khác theo sự phân công của chủ tịch Sở.

4. Phòng hợp tác ký kết quốc tế

4.1. Chức năng

Phòng vừa lòng tác thế giới là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng tham mưu, giúp giám đốc Sở về công tác bắt tay hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế, tài chính đối ngoại, văn hoá đối ngoại, tin tức đối ngoại, công tác phi cơ quan chính phủ nước ngoài, tổ chức triển khai và quản lý hội nghị hội thảo quốc tế, công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế, quản ngại lý hoạt động của phóng viên báo chí quốc tế trên địa phận tỉnh.

4.2. Trọng trách và quyền hạn

a) Về công tác hợp tác quốc tế:

- tư vấn về công tác làm việc hợp tác, hội nhập nước ngoài của tỉnh tương xứng với mặt đường lối cơ chế đối nước ngoài của Đảng cùng pháp luật ở trong nhà nước.

- Xây dựng, tổ chức tiến hành các kế hoạch hợp tác ký kết và hội nhập thế giới của tỉnh, những đề án tùy chỉnh quan hệ hữu nghị hợp tác của thức giấc với các đối tác nước ngoài, report Bộ nước ngoài giao theo quy định.

- làm đầu mối quan hệ của Ủy ban quần chúng tỉnh với những Cơ quan thay mặt đại diện ngoại giao, cơ sở lãnh sự nước ngoài, những tổ chức phi chính phủ quốc tế và thay mặt đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

b) Về công tác tài chính đối ngoại:

- giúp Ủy ban quần chúng. # tỉnh trong công tác ngoại giao gớm tế, thành lập và triển khai các chương trình chuyển động đối ngoại giao hàng phát triển tài chính - xóm hội của tỉnh.

- làm cho đầu mối quan hệ của Ủy ban quần chúng. # tỉnh với cỗ Ngoại giao và những Cơ quan thay mặt đại diện Việt nam ở nước ngoài trong việc quảng bá, trình làng tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Tuyên Quang; cung ứng triển khai những nhiệm vụ về xúc tiến yêu quý mại, đầu tư, du lịch, bảo về quyền cùng lợi ích đường đường chính chính của các tổ chức tài chính của tỉnh ngơi nghỉ nước ngoài.

c) Về công tác văn hóa truyền thống đối ngoại: giúp Ủy ban quần chúng. # tỉnh trong công tác ngoại giao văn hóa, tạo ra và triển khai những chương trình, kế hoạch hành động thực hiện chiến lược ngoại giao văn hóa trong từng thời kỳ.

- có tác dụng đầu mối quan hệ của Ủy ban quần chúng. # tỉnh với cỗ Ngoại giao và các Cơ quan thay mặt đại diện Việt nam giới ở quốc tế trong bài toán tổ chức các sự kiện văn hóa truyền thống đối ngoại trên địa bàn tỉnh cùng giới thiệu, tiếp thị hình ảnh, con người, văn hóa truyền thống của thức giấc Tuyên Quang sinh sống nước ngoài.

d) Về công tác tin tức đối ngoại:

- có tác dụng đầu quan hệ với bộ Ngoại giao và những Cơ quan đại diện thay mặt Việt phái mạnh ở quốc tế trong thực thi chương trình, kế hoạch tin tức tuyên truyền đối nước ngoài của tỉnh đã có Ủy ban quần chúng. # tỉnh phê duyệt.

- cung cấp tin của tỉnh giấc cho bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại tw và những cơ quan tính năng để giao hàng công tác tuyên truyền đối ngoại; phối hợp với Cơ quan đại diện thay mặt Việt nam ở nước ngoài triển khai các vận động thông tin đối ngoại, quảng bá tỉnh Tuyên Quang sống nước ngoài.

- Thống nhất cai quản phóng viên nước ngoài vận động báo chí tại tỉnh; thành lập chương trình hoạt động, tổ chức việc tiếp và vấn đáp phỏng vấn của chỉ đạo tỉnh, đưa tin có định hướng, theo dõi và quản lý hoạt động vui chơi của phóng viên nước ngoài theo nguyên lý của pháp luật.

đ) Về công tác tổ chức và thống trị hội nghị, hội thảo chiến lược quốc tế:

- triển khai tổ chức và cai quản các hội nghị, hội thảo nước ngoài tại tỉnh nằm trong thẩm quyền đưa ra quyết định của quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đầu mối chào đón hồ sơ, đánh giá và thẩm định nội dung những hội nghị, hội thảo quốc tế; phía dẫn, kiểm tra, những cơ quan, solo vị, địa phương triển khai các luật về tổ chức và cai quản hội nghị, hội thảo quốc tế.

e) Về công tác ký kết và triển khai thỏa thuận quốc tế:

- Thực hiện cai quản nhà nước về ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế tại tỉnh.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận đã ký kết kết; report và xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về những vấn đề phát sinh trong cam kết kết và thực hiện thỏa thuận nước ngoài tại tỉnh.

g) Về công tác phi chính phủ nước nhà nước ngoài:

- Làm phòng ban đầu mối góp Ủy ban quần chúng tỉnh thực hiện làm chủ nhà nước đối với buổi giao lưu của các tổ chức triển khai phi chủ yếu phủ quốc tế tại tỉnh; cho ý kiến về việc cấp, gia hạn, sửa đổi bổ sung và thu hồi Giấy đk và các hoạt động khác của những tổ chức phi chính phủ quốc tế tại tỉnh; phía dẫn, cung cấp các tổ chức phi bao gồm phủ quốc tế về thủ tục và trong bài toán khảo sát, thiết kế và triển khai những dự án tài trợ theo vẻ ngoài của pháp luật; kiểm tra, giám sát buổi giao lưu của tổ chức và nhân viên thao tác cho những tổ chức phi thiết yếu phủ nước ngoài tại tỉnh; báo cáo Bộ nước ngoài giao và Ủy ban công tác làm việc phi chủ yếu phủ quốc tế theo quy định.

- thống trị các chuyển động quan hệ và chuyển vận viện trợ phi chủ yếu phủ nước ngoài của tỉnh; xây đắp chương trình, kế hoạch và cung cấp các cơ quan, solo vị, địa phương trong chuyển vận viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

- Thẩm định các chương trình, dự án công trình và những khoản viện trợ ký kết với những tổ chức phi cơ quan chính phủ nước ngoài bảo đảm an toàn yêu ước về thiết yếu trị đối ngoại; đôn đốc công tác cai quản và report tài chính so với các khoản viện trợ phi cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước ngoài.

Xem thêm: Set Apart Là Gì - Set Them Apart From Nghĩa Là Gì

h) công tác làm việc khác:

- Tham mưu cai quản lý, theo dõi và quan sát về công nghệ thông tin, cai quản trị mạng của cơ quan. Làm chủ và quản lý và vận hành Trang tin tức điện tử của Sở theo như đúng quy định.