TRƯỜNG MẪU GIÁO TIẾNG ANH LÀ GÌ

     
You should be able lớn find the girl"s name, if Sunny Days Kindergarten"s firewalls aren"t too tough for you.

Bạn đang xem: Trường mẫu giáo tiếng anh là gì


So imagine that you have a self-drivantaidongphat.comng car và you want to send your five-year-old off to lớn preschool.
Hơn 131.000 trẻ em tham gia những trường mẫu mã giáo SOS, những trường Hermann Gmeiner và các trung chổ chính giữa đào tào nghề SOS.
More than 131,000 children/youths attend SOS Kindergartens, SOS Hermann Gmeiner Schools & SOS Vocational Training Centres.
Chúng tôi quyết định cho nó vào trường mẫu giáo với các em lên bốn, mặc dù đáng lẽ nó phải ban đầu lớp một.
We decided to put her in preschool with four-year-olds, even though she should be starting first grade.
Trường chủng loại giáo Chung-Ang Kindergarten có bắt đầu là một nhánh của Giáo hội Jungdong vào khoảng thời gian 1916 và tách ra độc lập vào năm 1918.
Hầu hết hầu hết là trẻ dưới 10 tuổi xảy ra theo các ở trường mẫu mã giáo , trường tiểu học và trung tâm quan tâm trẻ em .
Most are in children under 10 , with clusters in kindergartens , primary schools và childcare centres .
Cazès-Benatar đã tích cực trong các vận động từ thiện khác nhau ở Casablanca, bao hàm trường chủng loại giáo và sữa mang lại trẻ em.
Cazès-Benatar was active in various charitable causes in Casablanca, including kindergartens and milk for children.
Là một đơn vị từ thiện, Díaz đang thành lập một số trong những trường mẫu giáo, cơ sở y tế đa khoa cho những người nghèo và các trường học.
As a philanthropist, Díaz founded several kindergartens, polyclinics for the poor, and school camps.
Bà Ransome-Kuti tổ chức những lớp học dạy chữ cho đàn bà trong trong thời gian 1920 và thành lập một trường chủng loại giáo một trong những năm 1930.
Funmilayo Ransome-Kuti organized literacy classes for Women in the early 1920s & founded a nursery school in the 1930s.

Xem thêm: Top 15 Cách Tắt Thông Báo Quan Trọng Về Pin, Cách Tắt Thông Báo Quan Trọng Về Pin


Ngoài ra, bà còn giảng dạy điều dưỡng vantaidongphat.comên với y tá cho một số trong những bệnh vantaidongphat.comện, 24 trường học, và 13 trường mẫu giáo sống Bỉ (hình 2).
Within a year, she was training nurses for three hospitals, twenty-four schools, and thirteen kindergartens in Belgium.
Sau đó, Kyou biến giáo vantaidongphat.comên và làm vantaidongphat.comệc tại một trường mẫu giáo, trùng đúng theo thay, cô lại là giáo vantaidongphat.comên nhà nhiệm của Ushio.
Later in After Story, Kyou works as a kindergarten teacher, and coincidentally is also Ushio"s teacher.
Từ năm 1953 đến 1954, tổ chức triển khai này đã bước đầu nỗ lực bên trên khắp nước nhà như trường mẫu giáo, trường học, sân chơi và trung trung khu bà mẹ.
Between 1953 and 1954, the organization began endeavors around the country such as kindergartens, schools, playgrounds & maternal centers.
Trong 55 năm tiếp theo, nhiều tòa đơn vị được xây dựng, bao gồm các khối chung cư, ngôi trường học, trường chủng loại giáo, bệnh dịch vantaidongphat.comện, tòa thị chủ yếu và trung trung ương cộng đồng.
Over the next 55 years, more buildings were constructed, including apartment blocks, a school, kindergarten, hospital, town hall, and a community centre.
Ở tuổi 14, cô ban đầu học trên một trường mẫu giáo làm vantaidongphat.comệc Toledo, dẫn cô đến cuộc thi IMTA (International Modeling và Talent Association) tổ chức triển khai tại tp New York năm 1996.
At age 14, she began classes at a modeling school in Toledo which led her khổng lồ the International Modeling and Talent Association (IMTA) Competition held in thủ đô new york City in 1996.
Một phái đoàn sinh sống miền Đông Nepal đã trở nên tấn công bởi quân nổi dậy cộng sản Mao năm 2003, tàn phá một khu vực cư trú, chống khám, bên nguyện, trường chủng loại giáo với nhà bếp.
A mission in Eastern Nepal was subject to lớn attack by Maoist insurgents in 2003, destroying a residence, clinic, chapel, kindergarten and kitchens.
Không thoái chí bởi những điều kiện nặng nề nhằn, sinh vantaidongphat.comên xuất sắc nghiệp đang được gửi lên những trường chủng loại giáo trong thành phố bao hàm Hamhung, Hweryung, Busan, Masan, Jeonju, Anak, Cheonan, Sariwon, và Milyang.

Xem thêm: Giải Đáp: Có Phần Mềm Làm Đẹp Khi Gọi Video Messenger ❤️ 100% Lung Linh


Undeterred by the hostile conditions, graduates were posted lớn kindergartens in cities including Hamhung, Hweryung, Busan, Masan, Jeonju, Anak, Cheonan, Sariwon, & Milyang.
Danh sách tầm nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M